گواهینامه نانو مقیاس

گواهینامه ثبت اختراع

گواهینامه ثبت مالکیت صنعتی

گواهی ایزو مدیریت سیستم تولید

گواهی ایزو سیستم زیست محیطی

استاندارد اجباری روغن موتور اولکا نانو SM 5W30

استاندارد اجباری روغن موتور اولکا SG 20W50

استاندراد اجباری روغن موتور اولکا نانو SL 20W50